Wybierz swój sklep:

Regulamin programu lojalnościowego IKEA FAMILY

Bardzo prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszym Regulaminem przed przystąpieniem do Programu Lojalnościowego IKEA FAMILY  REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO IKEA FAMILY 

Definicje: 

1.  Organizator Programu - IKEA Retail Sp. z o.o. z siedziba w Jankach k/Warszawy, pl. Szwedzki 3, 05-090 Janki;


2.   Program IKEA FAMILY - program lojalnościowy przygotowany i prowadzony przez Organizatora Programu IKEA FAMILY, adresowany do klientów IKEA, którym będą przyznawane Korzyści z tytułu uczestnictwa w Programie IKEA FAMILY. Regulamin uwzględnia współpracę z Partnerami w celu wzbogacania Programu IKEA FAMILY o nowe Korzyści;

3.   Regulamin Programu - niniejszy regulamin Programu IKEA FAMILY, który definiuje prawa i obowiązki Uczestnika w Programie IKEA FAMILY, w szczególności korzyści płynące z przynależności do Programu IKEA FAMILY;

4.   Uczestnik – osobę/podmiot, który bierze udział w Programie IKEA FAMILY na zasadach przewidzianych w niniejszym Regulaminie.

5.   Karta Uczestnika - karta wydawana przez Organizatora Uczestnikowi Programu zgodnie z niniejszym Regulaminem Programu, posiadająca indywidualny numer na niej umieszczony, która jest przeznaczona do wykorzystywania przez Uczestnika w celu korzystania z ofert adresowanych do Uczestników Programu. Karta Uczestnika nie jest karta imienną;

6.   Formularz Zgłoszeniowy - Formularz Zgłoszeniowy do Programu IKEA FAMILY udostępniany przez Organizatora Programu, który po wypełnieniu i podpisaniu przez zainteresowaną osobę lub – w przypadku podmiotów innych niż osoby fizyczne – jej reprezentanta, zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie Programu, stanowi wniosek tej osoby/podmiotu o przyjęcie jej/jego do Programu IKEA FAMILY jako Uczestnika Programu. Formularz Zgłoszeniowy oznacza również formularz dostępny na stronie internetowej IKEA (www.IKEA.pl) lub w miejscach przeznaczonych do rejestracji Uczestników (tzw. kioskach); 

7.   Baza Danych IKEA FAMILY - zbiór danych (w tym: danych osobowych) Uczestników Programu IKEA FAMILY, w tym w szczególności przekazanych w Formularzu Zgłoszeniowym, które są przetwarzane przez Organizatora Programu lub inny podmiot, któremu Organizator Programu może powierzyć przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 31 ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, w tym również Partnerów, w celu realizacji Programu;


8.   Informacja o Koncie Uczestnika - informacje dotyczące Uczestnika, w szczególności informacje o dokonywanych przez niego zakupach, przyznanych mu rabatach, upustach i o przygotowywanych dla niego specjalnych ofertach oraz informacje o innych wydarzeniach, które mogą być interesujące dla Uczestnika;  

9.   Korzyść - każdy rodzaj korzyści przyznany Uczestnikowi przez Organizatora lub Partnerów tj. wszelkiego rodzaju rabaty, zniżki na zakup towarów lub świadczonych usług, jak również towary lub usługi przyznawane gratisowo i inne;


10.   Katalog Korzyści - zespół łącznie zwanych rabatów, ofert, promocji, upustów oraz innych korzyści i przywilejów, do których są uprawnieni Uczestnicy Programu. Opisany w pkt. 5 niniejszego Regulaminu;

11.   Partner - podmiot, z którym Organizator Programu podpisał umowę uprawniającą taki podmiot do przyznawania Uczestnikom Programu Korzyści, i który jest wskazany na stronie internetowej IKEA (
www.IKEA.pl);

12.   Towary lub Usługi - te towary lub usługi objęte Programem, których nabycie, zgodnie z decyzją Organizatora lub Organizatora i Partnera odbywa się po cenach lub na warunkach korzystniejszych w stosunku do warunków proponowanych osobom, które nie są Uczestnikami Programu IKEA FAMILY;  


1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 

 
1.1.   Niniejszy Regulamin Programu określa zasady działania Programu IKEA FAMILY, w szczególności prawa i obowiązki Uczestnika w związku z jego udziałem w Programie IKEA FAMILY oraz Korzyści, które wynikają z uczestnictwa w Programie. Postanowienia Regulaminu Programu mają zastosowanie wyłącznie do Uczestników Programu IKEA FAMILY.  

1.2.   Program IKEA FAMILY jest programem lojalnościowym działającym również poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o ile w danym kraju został on wprowadzony. Niniejszy Regulamin ma jednak zastosowanie wyłącznie do Programu IKEA FAMILY prowadzonego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przez Organizatora Programu. 

1.3.   Uczestnikiem Programu IKEA FAMILY prowadzonego przez Organizatora Programu może zostać wyłącznie osoba/podmiot, który ma miejsce zamieszkania/siedzibę w Rzeczypospolitej Polskiej. Osoby/podmioty mające miejsce zamieszkania/siedzibę poza Rzeczpospolitą Polską mają prawo uczestniczyć w Programie w swoim kraju zamieszkania/siedziby, o ile Program tam funkcjonuje, a osoby te/podmioty chcą do Programu przystąpić i spełniają wymagania Programu obowiązujące w danym kraju.  

1.4.   Uczestnicy, w zależności od ich aktywności w Programie IKEA FAMILY, będą mieli prawo do określonych Korzyści oferowanych w Programie. Osoby uczestniczące w Programie IKEA FAMILY w kraju innym niż Rzeczpospolita Polska i na zasadach określonych w odnośnym regulaminie Programu funkcjonującym w danych kraju, uprawnione są do otrzymywania niektórych korzyści, dostępnych – co do zasady – jedynie Uczestnikom Programu mającym miejsce zamieszkania/siedzibę w Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie z postanowieniami ustępu 5 poniżej. 

1.5.   Karta Uczestnika może być wykorzystywana jedynie przez Uczestnika Programu IKEA FAMILY. 

1.6.   Program IKEA FAMILY skierowany jest do klientów detalicznych i dotyczy zakupów artykułów IKEA w ilości przeciętnie kupowanej przez gospodarstwa domowe lub na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej. Uczestnik nie może korzystać z Programu dla zakupu artykułów IKEA w celach ich odsprzedaży. 


2. PRZYSTĄPIENIE DO PROGRAMU IKEA FAMILY 

 
2.1.   Jako Uczestnik do Programu IKEA FAMILY może przystąpić:

a)  osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
b)  osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, z siedzibą na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej

2.2.   Każdy Uczestnik ma prawo tylko do jednej Karty Uczestnika. 

2.3.   Warunkiem przystąpienia do Programu IKEA FAMILY jest wypełnienie w sposób czytelny i kompletny oraz zgodny z prawdą oraz podpisanie i złożenie w oznaczonych punktach IKEA lub Partnerów Formularza Zgłoszeniowego, lub dokonanie jego wypełnienia i wysłanie ze strony internetowej (www.IKEA.pl) do Organizatora. Formularz Zgłoszeniowy do Programu może zostać przedłożony również w inny sposób, w szczególności za pomocą tzw. kiosków (przez Internet) - znajdujących się na terenie sklepów IKEA, o ile Organizator dopuści taką możliwość.   

2.4.   Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji Formularza Zgłoszeniowego, w tym umocowania reprezentantów potencjalnego Uczestnika niebędącego osobą fizyczną, do działania w jego imieniu. W szczególności, IKEA może żądać przedstawienia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego oraz przedłożenia oryginału pisemnego pełnomocnictwa do reprezentowania danej osoby.  

2.5.   Wypełnienie i złożenie Formularza Zgłoszeniowego przez Uczestnika jest tożsame z faktem, że zapoznał się on z Regulaminem Programu oraz zgadza się na jego postanowienia.   

2.6.   Właściwie wypełnione i podpisane Formularze Zgłoszeniowe zawierające dane osobowe konieczne do realizacji przez Organizatora postanowień niniejszego Regulaminu zostaną wprowadzone do systemu informatycznego i umieszczone w Bazie Danych IKEA FAMILY.   


3. BRAK AKCEPTACJI FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO 

 
3.1.   Organizator ma prawo odrzucić Formularz Zgłoszeniowy w terminie 1 miesiąca od dnia jego złożenia, w przypadku, gdy jest on niekompletny, niepełny, nieczytelny, wypełniony nieprawidłowo, nieopatrzony podpisem umocowanej osoby.  

3.2.   Formularz Zgłoszeniowy jest wypełniony nieprawidłowo w szczególności, gdy niedoszły Uczestnik wyraził chęć otrzymywania informacji o produktach/usługach drogą środków komunikacji elektronicznej wymienionych na Formularzu Zgłoszeniowym bez jednoczesnego wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji o charakterze reklamowym i handlowym.  

3.3.   Odrzucenie Formularza Zgłoszeniowego zgodnie z pkt. 3.1 powyżej nie zobowiązuje Organizatora do poinformowania osoby, która taki Formularz Zgłoszeniowy złożyła o jego odrzuceniu, ani o przyczynach takiego odrzucenia.  

3.4.   Organizator może jednak poinformować osobę, której Formularz Zgłoszeniowy do Programu został odrzucony o możliwości złożenia nowego, poprawnie uzupełnionego Formularza Zgłoszeniowego lub dokonania niezbędnych uzupełnień bądź poprawek w uprzednio złożonym Formularzu Zgłoszeniowym.  

3.5.   W przypadku braku akceptacji Formularza Zgłoszeniowego dane osoby nie będą wprowadzane do Bazy Danych IKEA FAMILY, ani przetwarzane w inny sposób, z zastrzeżeniem, że Formularze Zgłoszeniowe do Programu ulegną archiwizacji i będą przechowywane jedynie dla celów dowodowych. Gdy staną się całkowicie bezprzedmiotowe Organizator zapewni ich zniszczenie.  

 


4. KARTA UCZESTNIKA 

 
4.1   Uczestnik, akceptując warunki niniejszego Regulaminu i przystępując do Programu, otrzymuje do korzystania Kartę Uczestnika.  

4.2   Karta Uczestnika pozostaje własnością Organizatora.  

4.3   Karta Uczestnika nie jest kartą płatniczą. 

4.4   Karta Uczestnika może być wykorzystywana do uzyskiwania Korzyści w rozumieniu niniejszego Regulaminu.  

4.5   Uczestnik jest zobowiązany do powiadomienia Organizatora o zgubieniu Karty Uczestnika. W przypadku zgubienia Karty IKEA FAMILY Uczestnik powinien niezwłocznie o tym fakcie zawiadomić Organizatora.   

4.6   Obowiązek informacji wynikający z pkt. 4.5 powyżej, może zostać dopełniony przez Uczestnika poprzez wysłanie e-maila na adres dostępny na stronie
www.IKEA.pl.

 


5. KATALOG KORZYŚCI 

 
5.1   Produkty ze sklepiku IKEA FAMILY dla Uczestników Programu są oferowane po cenach konkurencyjnych względem produktów nieobjętych Programem.  

5.2   Uczestnikom Programu przysługują zniżki cenowe na wybrane artykuły z regularnego asortymentu IKEA.  

5.3   Uczestnicy Programu będą mogli od poniedziałku do piątku skorzystać ze specjalnie dla nich przygotowanych ofert w restauracji IKEA i sklepiku szwedzkim.  

5.4   Uczestnik Programu za okazaniem Karty Uczestnika lub okazaniem tymczasowej karty papierowej wraz z dowodem potwierdzającym tożsamość Uczestnika,   może od poniedziałku do piątku skorzystać z darmowej kawy lub herbaty w restauracji IKEA.   

5.5   Uczestnicy Programu będą mieli możliwość otrzymywania informacji o specjalnie przygotowanych ofertach drogą e-mail, sms, telefonicznie lub pocztą, o ile wyrażą na to zgodę.

5.6   Każdy Uczestnik, który udostępni swój adres e-mail i wyrazi na to zgodę będzie otrzymywał elektroniczny biuletyn z najnowszymi informacjami o aktualnych i planowanych promocjach, atrakcjach sklepowych, ofertach Partnerów i będzie rozsyłany do zainteresowanych Uczestników raz w miesiącu.   

5.7   Uczestnik będzie otrzymywał powiadomienia o ofertach IKEA FAMILY, o promocjach i wyprzedażach oraz o innych wydarzeniach w IKEA.   

5.8   Informacje o promocjach będą dostępne w sklepach IKEA, w punktach handlowo-usługowych Partnerów, na stronie internetowej Programu (www.IKEA.pl) lub w materiałach informacyjnych wysyłanych do Uczestnika.   

5.9   Nabycie Towarów lub Usług objętych Programem może nastąpić jedynie po okazaniu Karty Uczestnika przed zamknięciem transakcji.   

5.10   Organizator w każdym czasie może dokonywać uaktualnień w Katalogu Korzyści, w tym wprowadzania nowych ofert promocyjnych i usuwania dotychczasowych, zmieniać wysokość przyznawanych rabatów i rodzajów promocji w celu podniesienia atrakcyjności Programu.  

5.11   Organizator zastrzega, iż może adresować określone Korzyści do jedynie najaktywniejszych Uczestników Programu, którzy są wybierani na podstawie kryteriów ustalonych przez Organizatora.   
5.12   Uczestnicy Programu IKEA FAMILY mający miejsce zamieszkania/siedzibę poza Rzeczpospolitą Polską będą mogli od poniedziałku do piątku skorzystać ze specjalnie dla nich przygotowanych ofert w restauracji IKEA i sklepiku szwedzkim oraz ze zniżek cenowych na wybrane artykuły z regularnego asortymentu IKEA – na takich samych zasadach, jak Uczestnicy Programu mający miejsce zamieszkania/siedzibę w Rzeczypospolitej Polskiej. Organizator Programu może wprowadzić dodatkowe warunki do uzyskania ww. korzyści przez Uczestników Programu IKEA FAMILY mających miejsce zamieszkania/siedzibę poza Rzeczpospolitą Polską  6. ZASADY POUFNOŚCI I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKÓW 

 
6.1   Organizator Programu dążąc do poszanowania ochrony prywatności każdego z Uczestników Programu przedsięwziął wszelkie niezbędne środki, by przetwarzanie danych odbywało się w zgodzie z odpowiednimi regulacjami prawnymi, w szczególności na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych .


6.2   Organizator Programu zastosuje niezbędne środki bezpieczeństwa przetwarzania danych przewidziane rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 sierpnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.  

6.3   Udostępnienie danych Organizatorowi przez Uczestnika w związku z uczestnictwem w Programie IKEA FAMILY ma charakter całkowicie dobrowolny.   

6.4   Dane, w tym: dane osobowe, Uczestników Programu IKEA FAMILY będą przetwarzane w celu realizacji Programu i posłużą do stworzenia Bazy Danych IKEA FAMILY. Administratorem danych osobowych zawartych w Bazie Danych IKEA FAMILY jest Organizator.   

6.5   Uczestnik może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Organizatora oraz Partnerów informacji o charakterze reklamowym i handlowym za pomocą środków komunikacji elektronicznej („Newsletter”). Wyrażenie zgody na otrzymywanie Newslettera nie jest koniecznym warunkiem przystąpienia do Programu, aczkolwiek niewyrażenie zgody, pozbawia możliwości Uczestnika otrzymywania informacji o artykułach oferowanych przez Organizatora oraz Partnerów, magazynów tematycznych, powiadomień o ofertach, informacji o wydarzeniach w sklepach IKEA oraz innych informacji dotyczących akcji promocyjnych przy pomocy właśnie tych środków.   

6.6   Zgoda, o której mowa w pkt. 6.5 powyżej, zostaje udzielona poprzez zaznaczenie opcji nr 1 na Formularzu Zgłoszeniowym i jego podpisaniu.   

6.7   Newsletter stanowi usługę świadczoną przez Organizatora drogą elektroniczną.


6.8   Dostęp do usługi Newsletter wymaga połączenia z Internetem oraz posiadania aktywnego konta poczty elektronicznej (adresu e-mail), a także korzystania z przeglądarki internetowej.  

6.9   Zawarcie umowy pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem w zakresie usługi Newsletter następuje poprzez udzielenie zgody, o czym mowa w pkt 6.6 powyżej, natomiast rozwiązanie wspomnianej umowy możliwe jest poprzez wysłanie oświadczenia do Organizatora o chęci rezygnacji z Newslettera (drogą email, pisemną, telefonicznie lub poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie www.IKEA.pl) lub poprzez kliknięcie w specjalnie do tego przeznaczony link umieszczony na końcu każdej wiadomości email wysyłanej w ramach Newslettera i potwierdzenie woli rezygnacji z usługi. Rezygnacja z usługi Newsletter nie pociąga za sobą wystąpienia Uczestnika z Programu IKEA FAMILY.  

6.10   Regulamin usługi Newsletter stanowi integralną część Regulaminu Programu i dostępny jest nieodpłatnie na stronie internetowej www.IKEA.pl. Na żądanie Uczestnika, który dokona subskrypcji Newslettera może on zostać udostępniony w sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego Uczestnika.  

6.11   Uczestników, którzy zamówią usługę Newsletter, obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.  
6.12   Wszelkie reklamacje związane z usługą Newsletter mogą być składane przez Uczestników drogą email, pisemną, telefonicznie lub poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie www.IKEA.pl.  
6.13   Uczestnik jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić Organizatora o każdej zmianie swoich danych osobowych. Ma to zastosowanie również do danych adresowych i kontaktowych Uczestnika niebędącego osobą fizyczną. Powyższa zmiana może zostać dokonana Przez Uczestnika poprzez wypełnienie specjalnego formularza zmiany danych dostępnego na stronie internetowej (www.IKEA.pl).  
6.14   W przypadku, gdy Uczestnik nie zawiadomi Organizatora o jakiejkolwiek zmianie swoich danych, Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za opóźnienia lub zaniechanie spowodowane brakiem aktualizacji danych przez Uczestnika.  
6.15   Organizator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych w pewnym zakresie podmiotom współpracującym z Organizatorem np. firmom informatycznym w celu stworzenia Bazy Danych IKEA FAMILY na podstawie odpowiednich przepisów prawa. Organizator zobowiąże wszelki podmioty, którym powierzy dane osobowe do wdrożenia stosownych zabezpieczeń danych osobowych oraz do ich przetwarzania w ściśle określonym celu i zakresie.  
6.16   Każdy Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania. W przypadku Uczestników niebędących osobami fizycznymi prawo to przysługuje osobie, która reprezentowała Uczestnika w momencie przystąpienia do Programu i której dane osobowe Organizator, w związku z powyższym, przetwarza. Wszelkie uwagi Uczestnik powinien kierować za pośrednictwem strony internetowej (www.IKEA.pl) lub telefonicznie, dzwoniąc pod numer zamieszczony na powyższej stronie internetowej.  
6.17   Organizator nie będzie udostępniał bez zgody Uczestnika dotyczących go danych osobowych podmiotom nieuczestniczącym w Programie. Nie dotyczy to przypadków, gdy takie udostępnienie będzie dozwolone lub konieczne na podstawie odpowiednich przepisów prawa.  7. ZAKOŃCZENIE PROGRAMU I UTRATA STATUSU UCZESTNIKA 

 
7.1   Osoba może utracić status Uczestnika, gdy nie przestrzega niniejszego Regulaminu Programu lub podała nieprawdziwe dane w Formularzu Zgłoszeniowym.   

7.2   Utrata statusu Uczestnika może nastąpić w szczególności wtedy, gdy:  

7.2.1   Kartę Uczestnika wykorzystują w celu osiągnięcia Korzyści również inne osoby, niebędące Uczestnikami Programu;

7.2.2   Uczestnik, wbrew postanowieniom pkt 1.5. niniejszego Regulaminu, korzysta z Programu dla zakupu artykułów IKEA w celach ich odsprzedaży;

7.2.3   Organizator poweźmie wiadomość o tym, że osoba, która reprezentowała Uczestnika niebędącego osobą fizyczną w momencie przystąpienia do Programu, nie miała właściwego umocowania. W powyższej sytuacji Organizator może, według swojego wyboru, pozbawić Uczestnika jego statusu lub też skontaktować się z Uczestnikiem w celu potwierdzenia, czy pomimo zaistniałych okoliczności chce on pozostał w Programie. W wypadku woli pozostania w Programie, Organizator może zwrócić się do Uczestnika z prośbą o przekazanie danych osobowych osoby umocowanej do reprezentowania Uczestnika dla celów udziału w Programie, jak również dowodu jej umocowania (np. kopia pełnomocnictwa, odpis z KRS).

7.3   Uczestnik może w każdym czasie zrezygnować z uczestnictwa w Programie bez ponoszenia jakichkolwiek z tym związanych kosztów. Rezygnacja może odbyć się za pośrednictwem strony internetowej (www.IKEA.pl) lub poprzez formularz dostępny w sklepach IKEA.   

7.4   Z chwilą doręczenia Organizatorowi oświadczenia Uczestnika, o którym mowa w pkt. 7.3 powyżej, Organizator zaprzestaje przetwarzania danych osobowych tego Uczestnika w celach realizacji Programu. Organizator zastrzega jednak prawo przechowywania danych w celach dowodowych.  

7.5   Organizator zastrzega sobie prawo zawieszenia lub zakończenia Programu w każdym czasie, za uprzednim zawiadomieniem, które będzie miało miejsce na minimum 14 dni przed planowanym zakończeniem Programu.  

7.6   W przypadku zawieszenia lub zakończenia Programu, o którym mowa w pkt. 7.5 powyżej, Organizator zobowiązuje się do opublikowania informacji o takim zawieszeniu lub zakończeniu działalności na terenie sklepów IKEA, punktach handlowo-usługowych Partnerów oraz na stronie internetowej Programu (www.IKEA.pl). 

 


8. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA PROGRAMU 

 
8.1   Organizator Programu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek następstwa podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych w Formularzu Zgłoszeniowym. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za podanie informacji niezgodnych ze stanem faktycznym.  

8.2   Organizator Programu nie ponosi również odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Regulaminu, w sytuacji, gdy jest to spowodowane zdarzeniami o charakterze siły wyższej lub nastąpiło z przyczyn leżących po stronie innych podmiotów, na których działania Organizator nie ma jakiegokolwiek wpływu.  9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
9.1   Regulamin Programu może zostać zmieniony przez Organizatora w każdym czasie.  

9.2   Każdorazowo, w przypadku zmian dokonanych w Regulaminie zgodnie z pkt. 9.1 niniejszego Regulaminu, Organizator powiadomi Uczestnika o dokonanych zmianach w Regulaminie poprzez udostępnienie zmienionego tekstu Regulaminu w sklepach IKEA, w punktach handlowo-usługowych Partnerów, na stronie internetowej Programu (www.IKEA.pl) lub za pomocą innych środków komunikacji np. poczty elektronicznej. Wybór sposobu powiadomienia przysługuje Organizatorowi.   

9.3   Wprowadzenie zmian do Regulaminu zgodnie z pkt. 9.1 Regulaminu uprawnia Uczestnika do rezygnacji z uczestnictwa w Programie. W takiej sytuacji Uczestnik powinien złożyć pisemne zawiadomienie o chęci rezygnacji do Organizatora na adres sklepu IKEA (dostępny na stronie internetowej www.IKEA.pl) nie później jednak niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia ogłoszenia zmian do Regulaminu lub za pomocą strony internetowej (www.IKEA.pl), wysyłając mail z prośbą o rezygnację z uczestnictwa w Programie.   

9.4   Z zastrzeżeniem pkt. 9.3 powyżej, zmiana Regulaminu Programu staje się skuteczna po upływie 14 dni od dnia udostępnienia Regulaminu Programu zgodnie z pkt. 9.2 powyżej.


9.6   Organizator zastrzega sobie prawo zmiany listy Partnerów Programu IKEA FAMILY oraz Katalogu Korzyści. Powyższe zmiany nie stanowią zmiany Regulaminu.

9.7   Uczestnik może zgłaszać w każdym czasie swoje uwagi lub spostrzeżenia drogą elektroniczną za pośrednictwem strony internetowej (www.IKEA.pl), lub wykorzystując „Formularz – opinie klientów”, który jest dostępny w sklepach IKEA, lub drogą pocztową wysyłając zapytanie/prośbę na adres sklepu IKEA dostępny na stronie internetowej (www.IKEA.pl).